ПРОМОЦИЈА НА ПРИРАЧНИЦИ

Ова е нашиот подарок за градот и вработените од детската градинка ОЈУДГ „ Астибо“ Штип. Прирачници за воспитувачи и родители на деца од 2 - 4 години и 4 - 6 години „ МАТЕМАТИКА НИЗ ИГРА, ЗБОР И РАЗГОВОР“ од авторите: Елизабета Симобовска, педагог, Магдалена Стојанова, дефектологЈасминка кукушева, дипломиран воспитувач,Катица Трајкова, дипломиран воспитувач,Цветанка Наковска, дипломиран воспитувач, проф. д-р Снежана Мирасчиева,проф. д- р Снежана Јованова Митковска.Рецензенти:проф. д-р Емилија Петрова ЃорѓеваБилјана Трајчевска, дипломиран проф. по предучилишно воспитание,и сето ова спакувано и издадено од издавачката куќа Просветно дело од Скопје.

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down